Procedura instalacji Cafe Ctd90fp

Procedura instalacji Cafe Ctd90fp jest procesem polegającym na zainstalowaniu urządzenia Cafe Ctd90fp. Aby to zrobić, należy najpierw zainstalować oprogramowanie sterujące Cafe Ctd90fp, a następnie podłączyć urządzenie Cafe Ctd90fp do komputera. Następnie należy się zarejestrować i zalogować na stronie internetowej producenta Cafe Ctd90fp, aby uzyskać dostęp do oprogramowania sterującego. Po zakończeniu instalacji należy uruchomić urządzenie Cafe Ctd90fp i zgodnie z instrukcjami producenta skonfigurować oprogramowanie. Po zakończeniu instalacji Cafe Ctd90fp jest gotowe do użycia.

Ostatnia aktualizacja: Procedura instalacji Cafe Ctd90fp

System Windows

REFERENCE

 • Zamieszczone poniżej ekrany odnoszą się do systemu operacyjnego Windows Vista™ Ultimate Edition (zwanego dalej „Windows Vista”). W przypadku innych systemów operacyjnych zawartość tych ekranów może być odmienna.
 • Należy zalogować się do konta użytkownika z uprawnieniami administratora.
 • Podczas instalacji nie należy się przełączać na inny profil użytkownika.
 • Przed rozpoczęciem instalacji należy zamknąć wszystkie działające aplikacje.
 • Podczas instalacji może zostać wyświetlony monit o potwierdzenie ponownego uruchomienia komputera. Jeśli komunikat zostanie wyświetlony, wykonaj instrukcje widoczne na ekranie i kliknij przycisk OK. Instalacja zostanie wznowiona od momentu, w którym została przerwana w celu ponownego uruchomienia komputera.
 • Jeśli podczas instalacji nastąpi ponowne uruchomienie komputera, nie należy między kolejnymi uruchomieniami komputera wyjmować z napędu instalacyjnego dysku CD-ROM.

1. Przed wykonaniem kolejnych czynności NALEŻY WYŁĄCZYĆ DRUKARKĘ.

2. Włącz komputer i uruchom system Windows®.

IMPORTANT
Jeśli zostanie automatycznie wyświetlony ekran Found New Hardware (Znaleziono nowy sprzęt) lub Found New Hardware Wizard (Kreator znajdowania nowego sprzętu), odłącz kabel USB podłączony do komputera. Aby zamknąć ten ekran, kliknij przycisk Cancel (Anuluj). W systemie Windows Vista ekran może zostać zamknięty automatycznie po odłączeniu kabla USB. Następnie wyłącz drukarkę i przejść do kroku 3, aby zainstalować oprogramowanie.

3. Włóż dysk Setup CD-ROM (Instalacyjny dysk CD-ROM). Program instalacyjny powinien uruchomić się automatycznie.

 • W systemie Windows Vista przejdź do kroku 4.
 • W systemach Windows XP i Windows 2000 przejdź do kroku 6.

REFERENCE
Jeśli instalacja nie rozpocznie się automatycznie, kliknij dwukrotnie ikonę dysku CD-ROM lub ikonę aplikacji MSETUP4. EXE znajdującą się na instalacyjnym dysku CD-ROM.

4. Jeśli pojawi się ekran AutoPlay (Autoodtwarzanie), kliknij opcję Run Msetup4. exe (Uruchom plik Msetup4. exe). pl/media/G0010797_tcm125-588429. png" data-aspect="0" width="100%"/>

5. Jeśli pojawi się ekran User Account Control (Kontrola konta użytkownika) kliknij przycisk Continue (Kontynuuj).
Jeśli ten sam ekran pojawi się ponownie w kolejnych punktach, kliknij za każdym razem przycisk Continue (Kontynuuj). pl/media/G0010958_tcm125-588430. png" data-aspect="0" width="100%"/>

6. Po wyświetleniu menu głównego kliknij opcję Easy Install (Łatwa instalacja).
Sterownik drukarki, poradniki ekranowe i oprogramowanie zostaną zainstalowane automatycznie. pl/media/G0010782_tcm125-588431. jpg" data-aspect="0" width="100%"/>

REFERENCE
Aby wybrać określone elementy do zainstalowania, kliknij przycisk Custom Install (Instalacja niestandardowa) i zastosuj się do instrukcji wyświetlanych na ekranie w celu kontynuowania instalacji.

7. Po wyświetleniu listy oprogramowania do zainstalowania przejrzyj jej zawartość, a następnie kliknij przycisk Install (Zainstaluj).

REFERENCE
Aby wyświetlić opis danego elementu, należy przesunąć kursor nad odpowiadającą mu ikonę.

8. Przeczytaj uważnie umowę licencyjną i kliknij przycisk Yes (Tak). W trakcie procesu instalacji może zostać wyświetlony ekran instalacji oprogramowania. Aby zainstalować oprogramowanie, postępuj zgodnie z wyświetlanymi na nim instrukcjami.

9. Po wyświetleniu ekranu Printer Connection (Podłączanie drukarki) podłącz jeden koniec przewodu USB do komputera, a drugi do drukarki, a następnie WŁĄCZ DRUKARKĘ. Sterownik drukarki rozpocznie rozpoznawanie wykorzystanego portu drukarki.

ATTENTION
Wygląd okna zależy od modelu drukarki.

IMPORTANT
Jeśli w ciągu 2 minut nie uda się przejść do następnego kroku procedury, należy zapoznać się z częścią [ Nie można zainstalować sterownika drukarki].

10. Gdy pojawi się ekran Print Head Alignment Recommended (Zalecane wyrównanie głowic drukujących), kliknij przycisk Next (Dalej).

11. Gdy pojawi się ekran Installation Results (Wyniki instalacji), kliknij przycisk Next (Dalej). pl/media/G0010783_tcm125-588434. jpg" data-aspect="0" width="100%"/>

12. Po wyświetleniu ekranu User Registration (Rejestracja użytkownika) kliknij przycisk Next (Dalej).

REFERENCE

 • Aby zarejestrować się później, kliknij przycisk Cancel (Anuluj) i przejdź do punktu 13. Po zakończeniu instalacji oprogramowania kliknij dwukrotnie ikonę na pulpicie.
 • Aby zarejestrować produkt, należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Wymagane będzie podanie numeru seryjnego produktu, który znajduje się wewnątrz drukarki.


13. Po wyświetleniu ekranu PIXMA Extended Survey Program (Rozszerzona ankieta na temat produktów PIXMA)
zatwierdź komunikat. We would appreciate it if you would take part in this program regarding the use of Canon printers (Prosimy o wzięcie udziału w tym programie dotyczącym użytkowania drukarek firmy Canon). Aby wyrazić zgodę, kliknij przycisk Agree (Zgadzam się).
W przypadku kliknięcia przycisku Do not agree (Nie zgadzam się) ankieta PIXMA Extended Survey Program nie zostanie zainstalowana, ale będzie można normalnie korzystać z drukarki.

14. Po wyświetleniu ekranu Installation completed successfully (Instalacja została pomyślnie zakończona) kliknij przycisk Exit (Zakończ). Po kliknięciu przycisku Exit (Zakończ) wyjmij z napędu instalacyjny dysk CD-ROM.
Jeśli zostanie wyświetlony ekran Restart (Ponowne uruchamianie), upewnij się, że jest zaznaczone pole wyboru Restart the system now (recommended) (Uruchom ponownie system (zalecane)), a następnie kliknij przycisk Restart (Uruchom ponownie).
Po ponownym uruchomieniu komputera wyjmij z napędu dysk CD-ROM.

REFERENCE
Instalacyjny dysk CD-ROM należy przechowywać w bezpiecznym miejscu na wypadek konieczności ponownego zainstalowania oprogramowania.

15. Instalacja oprogramowania została zakończona.

System Mac OS

REFERENCE

 • Drukarki nie należy podłączać do komputerów z systemem Mac® OS 9, Mac OS X Classic, a także Mac OS X w wersji 10. 3. 8 lub starszej, ponieważ systemy te nie są obsługiwane. Należy używać systemu Mac OS X w wersji 10. 9 lub nowszej.
 • Przedstawione poniżej ekrany dotyczą instalacji w systemie Mac OS X w wersji 10. 4. x. Ekrany mogą się różnić w zależności od używanego systemu operacyjnego.
 • Zaloguj się do konta administratora. Podłącz jeden koniec przewodu USB do komputera, a drugi do drukarki. pl/media/G0009064_tcm125-588437. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  REFERENCE
  Upewnij się, że drukarka jest włączona.

  2. Włącz komputer Macintosh i włóż dysk instalacyjny CD-ROM.

  REFERENCE
  Jeśli folder dysku CD-ROM nie otworzy się automatycznie, kliknij dwukrotnie ikonę CD-ROM

  3. Kliknij dwukrotnie ikonę Setup (Instalacja).

  4. Po wyświetleniu ekranu Authenticate (Uwierzytelnianie) wprowadź nazwę i hasło administratora. Kliknij przycisk OK.
  Jeśli nie znasz identyfikatora i hasła administratora, kliknij , a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

  5. pl/media/G0010794_tcm125-588440. jpg" data-aspect="0" width="100%"/>

  REFERENCE
  Aby wybrać określone elementy do zainstalowania, kliknij opcję Custom Install (Instalacja niestandardowa) i wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie w celu kontynuowania instalacji.

  6. Po wyświetleniu listy programów do zainstalowania przejrzyj jej zawartość, a następnie kliknij przycisk Install (Zainstaluj).

  8. Po wyświetleniu ekranu Setup Complete (Instalacja ukończona) kliknij przycisk Next (Dalej).

  10.

  REFERENCE

  • Aby zarejestrować się później, kliknij przycisk Cancel (Anuluj) i przejdź do punktu 11. pl/media/G0009596_tcm125-588441. pl/media/G0009068_tcm125-588442. png" data-aspect="0" width="100%"/>

   11. Po wyświetleniu ekranu Installation completed successfully (Instalacja została pomyślnie zakończona) kliknij przycisk Restart (Uruchom ponownie).
   System zostanie automatycznie uruchomiony ponownie. pl/media/G0010795_tcm125-588443. jpg" data-aspect="0" width="100%"/>

   REFERENCE
   Instalacyjny dysk CD-ROM należy przechowywać w bezpiecznym miejscu na wypadek konieczności ponownego zainstalowania oprogramowania.

   12.

   Konfiguracja urządzenia Brother w sieci bezprzewodowej.

   1. Zweryfikuj czy urządzenie zostało wcześniej skonfigurowane.

   Należy sprawdzić ustawienia sieci bezprzewodowej routera bezprzewodowego lub punktu dostępowego. Sprawdź poniższe ustawienia sieci bezprzewodowej i zapisz je poniżej (potrzebne będą te informacje później):

   • Nazwa sieci (znana również jako "SSID" lub "ESSID")
   • Klucz sieciowy (znany również jako "Hasło", "Klucz bezpieczeństwa" lub "Klucz szyfrowania")

   Jak znaleźć nazwę sieci (SSID) i klucz sieciowy (hasło)

    Sprawdź tył lub bok routera bezprzewodowego lub punktu dostępowego. Sprawdź dokumentację dostarczoną z routerem bezprzewodowym lub punktem dostępu.
   Brother nie może dostarczyć tych informacji. Jeśli nie możesz znaleźć bezprzewodowej nazwy sieciowej i klucza sieciowego, skontaktuj się z dostawcą usług internetowych lub producentem routera.

   Jeśli nie można znaleźć nazwy sieciowej (SSID) i hasła sieci bezprzewodowej routera lub punktu dostępu, zapoznaj się z następującymi FAQ:

   Dla użytkowników systemu Windows:

   > Kliknij tutaj, aby zobaczyć informacje o zabezpieczeniach bezprzewodowych dla systemu Windows.

   Dla użytkowników komputerów Macintosh

   > Kliknij tutaj, aby zobaczyć informacje o zabezpieczeniach bezprzewodowych dla systemu Macintosh.

   Po sprawdzeniu informacji o sieci bezprzewodowego routera lub punktu dostępowego przejdź do kroku 2, aby skonfigurować urządzenie w sieci bezprzewodowej.

   Jeśli router lub punkt dostępu bezprzewodowego używa szyfrowania WEP z wieloma kluczami WEP, zapisz i użyj tylko pierwszego klucza WEP.

   2. Jak skonfigurwać urządzenia Brother w sieci bezprzewodowej (Wi-Fi).

   Aby skonfigurować urządzenie Brother w sieci bezprzewodowej:

   Podłącz przewód zasilający do urządzenia Brother, a następnie podłącz go do gniazdka elektrycznego.
   Włącz urządzenie Brother.

  • Naciśnij Menu lub Ustawienia.
   Naciśnij strzałki Góra lub Dół na Touchpanelu aż pojawi się Rozmiar papieru.
   Wybierz Sieć. Naciśnij przycisk OK.
   Wybierz WLAN. (Ten krok może zostać pominięty w niektórych modelach. )
   Wybierz Kreator konfiguracji. Gdy WLAN jest włączony?  lub zostanie włączony WLAN? zostanie uruchomiony Kreator konfiguracji.
   Urządzenie wyszuka Twoją sieć i wyświetli listę dostępnych nazw sieci (SSID).
   Gdy pojawi się lista identyfikatorów SSID, naciśnij klawisze strzałek w górę lub w dół, aby wybrać identyfikator SSID
   .
   Naciśnij przycisk OK.
   Wykonaj jedną z następujących czynności:Jeśli używasz metody uwierzytelniania i szyfrowania, która wymaga klucza sieciowego (hasła)
   Wprowadź klucz sieciowy, a następnie naciśnij przycisk OK, aby zastosować ustawienia. Wybierz Tak, aby zastosować ustawienia. (Ten krok może zostać pominięty w niektórych modelach. )
   Jeśli metoda uwierzytelniania to Open System, a tryb szyfrowania to None
   Przejdź do następnego kroku. Urządzenie próbuje połączyć się z wybraną siecią bezprzewodową. Jeśli urządzenie Brother nawiązało połączenie
   Na wyświetlaczu LCD urządzenia zostanie wyświetlony komunikat Połączony.
   Jeśli połączenie nie powiodło sięUrządzenie drukuje raport połączenia bezprzewodowego. Sprawdź kod błędu na drukowanym raporcie.

   Aby uzyskać więcej informacji na temat kodów błędów i rozwiązań, kliknij tutaj.

   3. Pobierz i zainstaluj oprogramowanie urządzenia Brother

   Po skonfigurowaniu urządzenia Brother należy zainstalować sterownik. Aby pobrać sterownik:

   > Przejdź do sekcji Pobieranie w tej witrynie i pobierz Pełny pakiet sterowników i oprogramowania. Postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji na stronie pobierania..

   Instrukcje instalacji są dostępne na stronie pobierania.

   Instrukcje instalacji są dostępne na stronie Pobierania.

   Jeśli procedura instalacji została zakończona, ale nie można jej podłączyć, sprawdź poniższą listę. aspx? faqid=faq00100428">> Kliknij tutaj, aby wyświetlić Rozwiązywanie problemów z siecią bezprzewodową dla systemu Windows.

   > Kliknij tutaj, aby wyświetlić Rozwiązywanie problemów z siecią bezprzewodową dla komputerów Macintosh.

   Powiązane modele

   DCP-1610WE, DCP-1612WE, DCP-1622WE, DCP-1623WE, DCP-B7520DW, DCP-L2532DW, DCP-L3510CDW, DCP-T510W, DCP-T710W, MFC-1910WE, MFC-B7715DW, MFC-L2712DW, MFC-T910DW

   Opinie dotyczące treści

   Aby pomóc nam udoskonalać naszą pomoc techniczną, przekaż poniżej swoją opinię.

   Skonfiguruj urządzenie Brother w sieci bezprzewodowej

   1. Przed skonfigurowaniem urządzenia firmy Brother

   Należy sprawdzić ustawienia sieci bezprzewodowej routera bezprzewodowego lub punktu dostępowego. Sprawdź poniższe ustawienia sieci bezprzewodowej i zapisz je poniżej (potrzebne będą te informacje później):

   • Nazwa sieci (znana również jako "SSID" lub "ESSID")
   • Klucz sieciowy (znany również jako "Hasło", "Klucz bezpieczeństwa" lub "Klucz szyfrowania")

   Jak znaleźć nazwę sieci (SSID) i klucz sieciowy (hasło)

    Sprawdź bazę lub brzeg routera bezprzewodowego lub punktu dostępowego. Sprawdź dokumentację dostarczoną z routerem bezprzewodowym lub punktem dostępu.
   Brother nie może dostarczyć tych informacji. Jeśli nie możesz znaleźć bezprzewodowej nazwy sieciowej i klucza sieciowego, skontaktuj się z dostawcą usług internetowych lub producentem routera

   Jeśli nie można znaleźć nazwy sieciowej (SSID) i hasła sieci bezprzewodowej routera lub punktu dostępu, zapoznaj się z następującymi FAQ:

   Dla użytkowników systemu Windows

   > Kliknij tutaj, aby zobaczyć informacje o zabezpieczeniach bezprzewodowych dla systemu Windows.

   Dla użytkowników komputerów Macintosh

   > Kliknij tutaj, aby zobaczyć informacje o zabezpieczeniach bezprzewodowych dla systemu Macintosh.

   Po sprawdzeniu informacji o sieci bezprzewodowego routera lub punktu dostępowego przejdź do kroku 2, aby skonfigurować urządzenie w sieci bezprzewodowej.

   Jeśli router lub punkt dostępu bezprzewodowego używa szyfrowania WEP z wieloma kluczami WEP, zapisz i użyj tylko pierwszego klucza WEP.

   2. Jak skonfigurwać urządzenia Brother w sieci bezprzewodowej (Wi-Fi) za pomocą dostarczonego dysku CD-ROM.

   Po zlokalizowaniu ustawień sieci bezprzewodowej routera bezprzewodowego lub punktu dostępowego skonfiguruj urządzenie Brother w sposób opisany poniżej.
   Kliknij tutaj, aby zobaczyć nasz FAQ.

   Instrukcje wideo

   *Film jest przesyłany z YouTube.

   Jak korzystać z przycisków:
   Uruchom filmPomiń filmZatrzymaj filmPonownie uruchom film
   Produkt lub elementy (takie jak przewód zasilania lub linii telefonicznej) pokazano w tym filmie mogą się różnić od tych, które używasz. Treść filmu może ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Można zmienić rozmiar napisów, które są wyświetlane w filmie z YouTube, klikając (Napisy) -> Ustawienia... . Aby skonfigurować urządzenie Brother w sieci bezprzewodowej:

   Podłącz kabel zasilający do urządzenia Brother, a następnie podłącz go do gniazdka elektrycznego.
   Włącz urządzenie Brother.

   Naciśnij przycisk Menu na panelu sterowania urządzenia.
   Naciśnij klawisz strzałki w górę lub w dół, aby wybrać Sieć i naciśnij przycisk OK.
   Naciśnij klawisz strzałki w górę lub w dół, aby wybrać opcję WLAN i naciśnij przycisk OK.
   (Ten krok może nie dotyczyć wszystkich maszyn. )

   Naciśnij klawisz strzałki w górę lub w dół, aby wybrać Kreator konfiguracji i naciśnij przycisk OK.
   Kiedy WLAN jest włączony? Pojawi się, wybierz Tak, aby włączyć sieć bezprzewodową.
   Uruchomi to kreator konfiguracji bezprzewodowej.

   Urządzenie wyszuka Twoją sieć i wyświetli listę dostępnych nazw sieciowych (SSID).
   Gdy pojawi się lista SSID, naciśnij klawisze strzałek w górę lub w dół, aby wybrać identyfikator SSID zapisany wcześniej, a następnie naciśnij przycisk OK.

   Wykonaj jedną z następujących czynności:
   Jeśli używasz metody uwierzytelniania i szyfrowania, która wymaga klucza sieciowego (hasła)
   Wprowadź klucz sieciowy, a następnie naciśnij przycisk OK, aby zastosować ustawienia. Wybierz Tak, aby zastosować ustawienia.

   Jeśli metoda uwierzytelniania to Open System, a tryb szyfrowania to None
   Przejdź do następnego kroku.
   Urządzenie próbuje połączyć się z wybraną siecią bezprzewodową.
   Jeśli urządzenie Brother nawiązało połączenieJeśli połączenie nie powiodło sięWyświetlacz LCD urządzenia jest połączony.

   Urządzenie drukuje raport połączenia bezprzewodowego. Sprawdź kod błędu na drukowanym raporcie.

   Urządzenie drukuje raport połączenia bezprzewodowego.

   Aby uzyskać więcej informacji na temat kodów błędów i rozwiązań, kliknij tutaj.

   3. Pobierz i zainstaluj oprogramowanie urządzenia Brother

   Po skonfigurowaniu urządzenia Brother należy zainstalować sterownik. Aby pobrać sterownik:

   Dla użytkowników systemu Windows
   Przejdź do sekcji Pobieranie w tej witrynie i pobierz Pełny pakiet sterowników i oprogramowania. Postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji na stronie pobierania.

   Dla użytkowników komputerów Macintosh
   Przejdź do sekcji Pobieranie w tej witrynie i pobierz Pełny pakiet sterowników i oprogramowania. Instrukcje instalacji są dostępne na stronie pobierania.

   Jeśli procedura instalacji została zakończona, ale nie można jej podłączyć, sprawdź poniższą listę.

   > Kliknij tutaj, aby wyświetlić Rozwiązywanie problemów z siecią bezprzewodową dla systemu Windows.

   > Kliknij tutaj, aby wyświetlić Rozwiązywanie problemów z siecią bezprzewodową dla komputerów Macintosh.

   Powiązane modele

   DCP-L2520DW

   Opinie dotyczące treści

   Aby pomóc nam udoskonalać naszą pomoc techniczną, przekaż poniżej swoją opinię.

Procedura instalacji Cafe Ctd90fp

Bezpośredni link do pobrania Procedura instalacji Cafe Ctd90fp

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Procedura instalacji Cafe Ctd90fp